piątek, 27 kwietnia 2012

POWSTANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI DELEGATURY WOJEWÓDZKIEJ TOWARZYSTWA NAUKOWEGO ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA W LESZNIE W LATACH 1976 – 1990.


Powstanie Delegatury TNOiK w Lesznie.

Zgodnie z decyzją Zarządu Wielkopolskiego Oddziału TNOiK w Poznaniu Delegatura Wojewódzka TNOiK  w Lesznie powstaje 8 czerwca 1976 roku.
Zebranie organizacyjno-wyborcze Zarządu Delegatury odbyło się w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST-LESZNO” w Lesznie, ul. Dzierżyńskiego 32.
Oddział Wielkopolski TNOiK reprezentował dr Jan Galicki – Sekretarz Zarządu, który
w czasie spotkania wygłosił odczyt
pt. „STEROWANIE  JAKOŚCIĄ  PRODUKCJI  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE
PRZEMYSŁOWYM”.
Utworzenie Delegatury TNOiK w Lesznie, jako pierwszej w Wielkopolsce, było wyrazem uznania za ofiarną pracę leszczyńskich działaczy TNOiK, a szczególnie członków działających w Kole TNOiK przy ZEWB „METALPLAST-LESZNO” w Lesznie, w zakresie popularyzacji zagadnień organizacji i kierowania.
Prezesem Delegatury TNOiK w Lesznie na zebraniu organizacyjno-wyborczym zostaje wybrany mgr Andrzej Potok, a Sekretarzem Zarządu mgr Edmund Skorupka.

Skład osobowy Zarządu Delegatury Wojewódzkiej TNOiK  w Lesznie
na dzień 8.06.1976 r.
Kadencja od 8 czerwca 1976 r. do 23 kwietnia 1981 r.

1.     mgr Andrzej Potok                      – prezes Delegatury
2.     mgr Edward Krzewiński             – wiceprezes
3.     mgr Edmund Skorupka                – sekretarz
4.     Elżbieta Waśkowiak                    – skarbnik
5.     dr Tadeusz Krempa                    – członek Zarządu
6.     inż. Wiktor Kurasiak                   – członek Zarządu
7.     inż. Zdzisław Wolnik                  – członek Zarządu
8.     mgr inż. Czesław Nowak                        – członek Zarządu
9.     Zdzisław Glapiak                                   – członek Zarządu
10.  dr Andrzej Zajkiewicz                – członek Zarządu
11.  Henryk Hegyi                             – członek Zarządu
Źródło: dokumentacja sprawozdawcza Delegatury za rok 1976

W okresie kadencji poszerzono Zarząd Delegatury o następujące osoby:
1.     dr Stanisław Nowak        – wiceprezes ds. szkolenia
2.     mgr Barbara Czerska       – członek Zarządu
3.     inż. Marian Maik                        – członek Zarządu
4.     mgr Leonard Mielcarek   – członek Zarządu
5.     mgr Jerzy Pietek             – członek Zarządu
Źródło: dokumentacja sprawozdawcza Delegatury za lata 1976 – 1981.
Kadencja od 24 kwietnia 1981 r. do 15 kwietnia 1985 r.

1.     doc. dr hab. Tadeusz Krempa – prezes /do 27.04.1983 r./
 1. dr inż. Feliks Zielnik                          – wiceprezes ds. nauki i popularyzacji
 2. dr Stanisław Nowak              – wiceprezes ds. szkolenia i doskonalenia kadr
/prezes od 27.04.1983 r./
 1. mgr Edward Krzewiński       – wiceprezes ds. organizacji i rozwoju Delegatury
 2. mgr Edmund Skorupka          – sekretarz
 3. Barbara Roszczak                 – skarbnik
 4. inż. Władysław Ługowski     – członek Zarządu
 5. Zdzisław Glapiak                  – członek Zarządu
 6. mgr Jerzy Jankowski            – członek Zarządu
 7. Zbigniew Kołomocki             – członek Zarządu
 8. inż. Wiktor Kurasiak                        – członek Zarządu
 9. mgr Maria Ławniczak           – członek Zarządu
 10. mgr Leonard Mielcarek         – członek Zarządu
 11. mgr Jerzy Pietek                   – członek Zarządu
 12. Piotr Sroka                            – członek Zarządu

Od kwietnia 1985 roku stanowiska funkcyjne w Delegaturze Wojewódzkiej TNOiK 
w Lesznie pełnili:
1.     dr Stanisław Nowak                    – prezes
2.     dr inż. Feliks Zielnik                   – wiceprezes ds. nauki i popularyzacji
3.     mgr Marian Grys                                    – wiceprezes ds. szkolenia i doskonalenia kadr
4.     mgr Miron Hynek                       – wiceprezes ds. organizacji i rozwoju
5.     mgr Edmund Skorupka                – sekretarz
6.     mgr Ewa Klejewska                     – skarbnik
7.     doc. dr hab. inż.
Tadeusz Krempa                                    – członek Prezydium
8.     Zdzisław Glapiak                                   – członek Zarządu
9.     mgr Marian Kasprzak                 – członek Zarządu
10.  inż. Wiktor Kurasia                     – członek Zarządu
11.  mgr Maria Ławniczak                 – członek Zarządu
12.  inż. Władysław Ługowski           – członek Zarządu
13.  mgr Ryszard Matusewicz           – członek Zarządu
14.  mgr Wiktor Walorek                    – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Delegatury
1.     mgr Leonard Mielcarek    – przewodniczący
2.     Eugeniusz Niciejewski     – członek
3.     Barbara Roszczak            – członek


Utworzenie Delegatury TNOiK w Lesznie mobilizowało członków do intensywniejszej działalności statutowej Towarzystwa.
Już na samym początku jednak występowały trudności w prawidłowej działalności Delegatury, ponieważ brak było pomieszczeń. Udostępniono Zarządowi jedno pomieszczenie
o powierzchni 16 m 2 na terenie ZEWB „METALPLAST-LESZNO” w Lesznie.
W wyniku starań u Prezydenta Miasta Leszna uzyskano w lutym 1981 roku dwa pomieszczenia o powierzchni 35 m2 przy ul. Słowiańskiej 38.
Kolejną trudnością był brak etatu dla Kierownika Biura Delegatury. Ostatecznie Zarząd Wojewódzki Oddziału TNOiK w Poznaniu, przydzielił Delegaturze etat z dniem 1 września 1980 roku, a drugi z dniem 2 maja 1984 r.
Mimo tych trudności Delegatura Wojewódzka TNOiK w Lesznie prowadziła ożywioną działalność statutową Towarzystwa.

Rozwój organizacyjny Delegatury.

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa zrzesza osoby, które wykazują żywe zainteresowanie teorią lub praktyką organizacji i kierownictwa. Czynnikiem, który decyduje
o znaczeniu Towarzystwa w społeczności danego regionu, a jednocześnie dynamizuje jego dalszy rozwój, jest baza w postaci członków indywidualnych i zbiorowych.
Dlatego też rozwój organizacyjny Delegatury Towarzystwa leżał w centrum uwagi Zarządu Delegatury.
Podjęte działania przyniosły widoczne efekty w zakresie rozwoju organizacyjnego.
Zjawisko to w latach 1976-1986 obrazuje poniższa tabelka. Analizując dynamikę członkowstwa Delegatury, należy zaznaczyć, że zrzeszała ona w 1976 roku stosunkowo niewielką liczbę członków indywidualnych – 76.
Wyraźny wzrost szeregów członkowskich nastąpił w latach 1979 – 1986. Był on wynikiem wyjątkowo wzmożonej akcji propagandowej prowadzonej przez Towarzystwo, mającej na celu zainteresowanie społeczeństwa województwa leszczyńskiego poprzez odczyty, kursy
i kursokonferencje sprawami organizacji i zarządzania, a także rezultatem porozumień
o współpracy zawartych przez Zarząd Główny TNOiK z odpowiednimi jednostkami centralnymi.

Członkowie indywidualni, zbiorowi i koła w liczbach bezwzględnych Delegatury
Wojewódzkiej TNOiK w Lesznie w latach 1976 – 1986.


lata
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
Członkowie
indywidualni
76
93
129
301
375
375
379
381
385
402
431
Członkowie
zbiorowi
11
18
24
32
42
44
44
46
47
47
48
Koła
2
3
5
6
7
7
7
7
8
8
8

Źródło: Dane Biura Delegatury TNOiK w Lesznie. Sprawozdanie z działalności Delegatury
Wojewódzkiej TNOiK  w Lesznie w latach 1976 – 1985.
Według stanu na 31 maja 1986 roku.


Dla rozwoju Delegatury ważne też było zapewnienie sobie wsparcia różnych przedsiębiorstw i instytucji. Stąd też duże zainteresowanie władz Delegatury było pozyskiwanie nowych członków zbiorowych Towarzystwa.
Z analizy wynika, iż do roku 1986 systematycznie wzrastała na Ziemi Leszczyńskiej liczba członków zbiorowych Towarzystwa. Początkowo było ich 11, a  na koniec roku 1986 aż 48.
Członkami zbiorowymi Towarzystwa były przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie pracy
i instytucje z całego województwa leszczyńskiego.
Innym wyznacznikiem poziomu rozwoju organizacyjnego i potencjału Delegatury Leszczyńskiej była liczba kół TNOiK .
Koła stanowią podstawowe ogniwa organizacyjne Towarzystwa, zrzeszające członków indywidualnych. Mogą one mieć charakter kół zakładowych, międzyzakładowych, szkolnych lub środowiskowych.
Podstawowym przedmiotem działania kola jest inicjowanie i upowszechnianie zasad i metod sprawnej organizacji i kierowania oraz praktyczne ich stosowanie, zgodnie z zaintereso-waniami członków i potrzebami zakładów pracy lub środowiska społecznego.
Pierwsze koło TNOiK w Lesznie powstało 1.12.1973 roku przy Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST-LESZNO” w Lesznie. Skupiało ono wówczas 36 osób. Przewodniczącym Koła został mgr Andrzej Potok, a sekretarzem Zdzisław Glapiak. W późniejszych latach powstawały nowe koła.Wykaz kół TNOiK Delegatury obrazuje poniżej podana tabelka.

Lp.
Nazwa jednostki, przy której powstało koło TNOiK
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
Koło przy Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „METALPLAST-LESZNO” w Lesznie.
Koło przy Zakładach Urządzeń Chemicznych „METALCHEM”
w Kościanie.
Koło przy ZHSO „VITROPAK” Wielkopolska Huta Szkła w Gostyniu.
Koło przy Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie.
Koło przy Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Lesznie.
Koło Środowiskowe Nauczycieli Miasta Leszna.
Koło Środowiskowe Mistrzów Dyplomowanych Miasta Leszna.
Koło przy Spółdzielni Inwalidów „Start”  w Lesznie.
Koło przy Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej, Oddział
w Lesznie.
Koło przy Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Lesznie.

Według stanu na 31 maja 1986 r.


Działalność szkoleniowa i popularyzacyjna.

Kursy
Działalność szkoleniowa stanowiła ważny kierunek w całokształcie pracy Delegatury. Inicjatywa w zakresie działalności szkoleniowej wychodziła bądź to od samej Delegatury, bądź też od instytucji zlecających kursy lub seminaria. Organizowane kursy miały charakter stacjonarny.
Wszystkim kursom nadawano wysoką rangę jakościową. W działalności dydaktycznej
w szerokim zakresie korzystano z pomocy naukowych, w tym ze środków audiowizualnych.
Działalność szkoleniowa rozwijała się początkowo wolno, czego dowodem była ilość kursów i liczba absolwentów.
Pierwszy kurs
pt. „EKONOMIKA,  ORGANIZACJA  I  ZARZĄDZANIE  PRZEDSIĘBIORSTWEM
 PRZEMYSŁOWYM”
zorganizowano w porozumieniu z KM PZPR w Lesznie, w okresie od 23 marca 1979 r.
do 31 stycznia 1980 roku. Uczestnikami jego byli kandydaci na stanowiska kierownicze. Rekrutowali się oni z większych zakładów państwowych i spółdzielczych miasta Leszna. Kurs ukończyło 36 osób, w tym 3 kobiety.
Intensywny rozwój działalności kursowej przypada dopiero na lata 1983 – 1988. Spowodowany on był zapotrzebowaniem społecznym na problematykę związaną
z organizacją i zarządzaniem gospodarką narodową oraz wzmożoną aktywnością propagandową Delegatury.
W powyższych latach zorganizowano 62 kursy, które ukończyło 2.198 osób. W ostatnim okresie w działalności szkoleniowej, zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi regionu, podjęto tematy związane z reformą gospodarczą i samorządem pracowniczym oraz edukacją ekonomiczną społeczeństwa.

Seminaria
Oprócz kursów, Delegatura prowadziła seminaria. Ogółem zorganizowano ich 12, w których uczestniczyło ponad 300 osób.
Treścią seminariów były przede wszystkim następujące tematy:
1.     Aktualne problemy prawa pracy.
 1. Aspekty prawne funkcjonowania rad narodowych.
 2. Funkcjonowanie mechanizmów reformy gospodarczej.
 3. Doskonalenie współpracy administracji ze związkami zawodowymi.
 4. Doskonalenie funkcjonowania służby zdrowia w szerokim pojęciu.
 5. Doskonalenie metod zwalczania hałasu w komunikacji drogowej.
 6. Nowoczesne metody usprawniające pracę Ośrodków Elektronicznego Przetwarzania Danych.
Wykładowcami na kursach i seminariach byli specjaliści z odpowiednich dyscyplin naukowych szkół wyższych z Poznania /UAM, AE, AR, PP/ oraz przedstawiciele praktyki
z długoletnim doświadczeniem zawodowym.Seminarium dla pracowników Stacji Sanitarno Epidemiologicznej – 1988 rok.
N/z otwierający seminarium Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Lesznie
mgr Stanisław Sikorski. Z prawej strony zdjęcia mgr Janina Długaszewska, mgr Bożena Jagiełka – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, mgr Leokadia Sosińska
– Pełnomocnik Wojewody ds. Oświaty Zdrowotnej w Lesznie.
Seminarium pt. „Biologiczno społeczne aspekty wpływu hałasu na człowieka”  1988 rok.
Gość spotkania dr Krzysztof Tuszyński.


Odczyty

W ramach popularyzacji zasad naukowej organizacji, która należy do podstawowej działalności statutowej Delegatury, prowadzono w latach 1976 – 1988 akcje odczytowe.
Łącznie w tym okresie zorganizowano 69 odczytów, w którym uczestniczyło 1.728 osób. Przeciętnie na jednym odczycie było 25 osób. Były to odczyty otwarte, jak również organizowane w ogniwach TNOiK bądź w zakładach pracy, wygłaszali je wybitni teoretycy
z poznańskich ośrodków naukowych.
W ramach akcji odczytowej podejmowano zagadnienia z zakresu następujących grup tematycznych:

-       problemy kadrowe, gospodarka czynnikiem ludzkim,
-       podstawy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem państwowym,
-       problematyka innowacyjna w informatyce,
-       zagadnienia reformy gospodarczej i samorządu pracowniczego,
-       aktualne problemy edukacji ekonomicznej.

N/z przedstawiciele z Ośrodka Elektronicznego Przetwarzania Danych (EPD) z Zielonej Góry, którzy przybliżyli członkom TNOiK wprowadzane udoskonalenia w procesach Elektronicznego Przetwarzania Danych w Ośrodkach Obliczeniowych – 1989 rok.
Działalność naukowa.
Działalność naukowa Towarzystwa należy do głównych jego zadań. W Delegaturze Wojewódzkiej TNOiK w Lesznie działalność ta polegała na organizowaniu konferencji naukowych.
Ujmując problem w rozwoju historycznym, pierwszą konferencję naukową zorganizowano wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem TNOiK w Poznaniu
pt. „ERGONOMIA  SYSTEMÓW  PRZEMYSŁOWYCH”
Odbyła się ona w dniach 26 i 27 listopada 1979 r. w Sali Wojewódzkiego Domu Kultury
w Lesznie. Wzięło w niej udział 85 osób.
Przewodniczącym rady Naukowo – Programowej Konferencji był prof. Teobald Olejnik. Natomiast sekretarzem naukowym konferencji był doc. dr hab. inż. Konstanty Rogaliński.
Ogółem wygłoszono 14 referatów.
Podstawę do dyskusji na konferencji stanowiły referaty problemowe:
pt. „STANDARDY  ERGONOMII  SYSTEMÓW  PRZEMYSŁOWYCH”
autor doc. dr hab. inż. Leszek Pacholski,
pt. „WYBRANE  ZAGADNIENIA  BADAŃ  ERGONOMICZNYCH 
W LEŚNICTWIE
autorzy: prof. dr hab. Kamil Rogaliński
   doc. dr hab. Zenon Muszyński.Następną konferencję Delegatura zorganizowała już samodzielnie. Odbyła się ona
3 października 1984 roku w Sali Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Temat konferencji brzmiał:
„WPŁYW  NOWEGO  SYSTEMU  EKONOMICZNO-FINANSOWEGO  NA
  EFEKTYWNOŚĆ  I  ORGANIZACJĘ  PRACY  W  PRZEDSIĘBIORSTWIE”.
Sekretarzem naukowym konferencji był doc. dr hab. Kazimierz Ziemniewicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Podstawę do dyskusji na konferencji stanowiły referaty problemowe, opracowane przez:
1.     dr Andrzeja Matysiaka      pt. „MOTYWACJE  UWARUNKOWANIA
EFEKTYWNOŚCI W  PRZEDSIĘBIORSTWIE”,
2.     mgr Ewę Klejewską           pt. „OCENA  SKUTECZNOŚCI  DZIAŁANIA
INSTRUMENTÓW  POLITYKI – TRUDNEGO
KREDYTU”,
3.     dr Wacława Jarmołowicza pt. „KIERUNKI  ZMIAN  W  SYSTEMIE
  WYNAGRADZANIA  ZA  PRACĘ”,
4.     dr Mieczysława Bittnera    pt. „WPŁYW  ROZWIĄZAŃ  SYSTEMOWYCH 
W  MECHANIZMIE  CEN  NA  EFEKTYWNOŚĆ 
W  PRZEDSIĘBIORSTWIE”,
5.     dr Henryka Gawrona          pt. „ZMIANY  ZASAD  REGULOWANIA
DZIAŁALNOŚCI  INWESTYCYJNEJ  I  ICH  PRZYCZYNY  I  KONSEKWENCJE”.
Ta konferencja wzbudziła duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział 60 osób z wojewódz-twa leszczyńskiego.


Trzecia konferencja 
pt. „FUNKCJONOWANIE  REFORMY  GOSPODARCZEJ  W  ROLNICTWIE”
odbyła się w dniach 3 i 4 czerwca 1985 roku w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Boszkowie.
Sekretarzem naukowym był doc. dr hab. Zygmunt Kaczmarek z Akademii Rolniczej
w Poznaniu, natomiast przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej był prof. dr hab. Klemens Ratajczak z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Podstawą do dyskusji na tej konferencji były referaty problemowe, opracowane przez:
1.   prof. dr hab. Klemensa Ratajczaka    pt. „POLITYKA  ROLNA  PAŃSTWA  I  JEJ
WPŁYW  NA  AKTYWNOŚĆ    PRODUKCYJNĄ  PRACUJĄCYCH 
W ROLNICTWIE”,
2.     doc. dr hab. Klemensa Matulewicza pt. „ZNACZENIE  REFORMY
 GOSPODARCZEJ  DLA WSI 
 I  ROLNICTWA”,
3.   doc. dr hab. Witolda Wielickiego      pt. „WPŁYW  ZARZĄDZANIA
 ROLNICTWEM  NA  REZULTATY
 PRACY”,
4.   dr Tadeusza Magacza                        pt. „WPŁYW  ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH  NA  AKTYWNOŚĆ PRODUKCYJNĄ  WSI”,
5.     mgr inż. Jana Ratajczaka                   pt. „WPŁYW  REFORMY  GOSPODARCZEJ
NA  WYNIKI  PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE  W  KOMBINACIE  PGR KAROLEW  ORAZ  PGR WOJEWÓDZTWA  LESZCZYŃSKIEGO”,
6.     mgr inż. Andrzeja Klabińskiego        pt. „FUNKCJONOWANIE  REFORMY
GOSPODARCZEJ  W  SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH  WOJEWÓDZTWA LESZCZYŃSKIEGO”,
7.     mgr inż. Stanisława Wojciaka            pt. „OCENA  POZIOMU  PRODUKCJI
ROLNEJ  WOJEWÓDZTWA LESZCZYŃSKIEGO”,
Także ta konferencja wzbudziła duże zainteresowanie. Wzięło w niej udział 70 osób
z województw: leszczyńskiego, bydgoskiego, poznańskiego, wrocławskiego i zielono-górskiego.
Tematyka omawianych konferencji naukowych poświęcona była węzłowym problemom gospodarczym regionu.
Wszystkie konferencje osiągnęły swój cel.
Należy podkreślić, że każda konferencja naukowa organizowana przez Delegaturę była starannie przygotowana zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Nad jakością i poziomem konferencji czuwały Rady Naukowo-Programowe.

Dynamiczny rozwój działalności Delegatury Wojewódzkiej TNOiK w Lesznie byłby niemożliwy bez twórczego zaangażowania, początkowo kilku entuzjastów: kol. kol.
dr inż. Feliksa Zielnika, dr Stanisława Nowaka, mgr Edmunda Skorupki, długoletniego sekretarza koła TNOiK „Metalplast-Leszno” kol. Zdzisława Glapiaka, a później szerokiego aktywu działaczy społecznych TNOiK i pracowników Biura Delegatury.

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego TNOiK w Lesznie.
Kadencja od kwietnia 1985 r. do czerwca 1989 r.
1.     dr Stanisław Nowak                      – prezes
2.     dr inż. Feliks Zielnik                     – wiceprezes ds. nauki i popularyzacji
3.     mgr Marian Grys                          – wiceprezes ds. szkolenia i doskonalenia kadr
4.     mgr Miron Hynek                                    – wiceprezes ds. organizacji i rozwoju
5.     mgr Edmund Skorupka                 – sekretarz
6.     mgr Ewa Klejewska                      – skarbnik
7.     doc. dr hab. inż. Tadeusz Krempa – członek Prezydium
8.     Zdzisław Glapiak                         – członek Zarządu
9.     inż. Wiktor Kurasiak                    – członek Zarządu
10.  mgr Maciej Łopatka                      – członek Zarządu
11.  mgr Wiktor Walorek                     – członek Zarządu
12.  mgr Marian Kasprzak                   – członek Zarządu
13.  mgr Maria Ławniczak                   – członek Zarządu
14.  inż. Władysław Ługowski                        – członek Zarządu
15.  mgr Ryszard Matusewicz                        – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Delegatury
 1. mgr Leonard Mielcarek         – przewodniczący
 2. Eugeniusz Niciejewski          – członek
 3. Barbara Roszczak                 – członek

Skład osobowy Biura Delegatury Wojewódzkiej TNOiK w Lesznie w latach 1980 – 1990.

 1. mgr Leonard Mielcarek         – Kierownik Biura Delegatury
/1.09.1980 – 30.10.1980 r./
 1. mgr Edmund Skorupka          – Kierownik Biura Delegatury
/1.06.1983 – 17.10.1990 r./
 1. Halina Polaszewska              – Starszy Inspektor Biura Delegatury
/2.05.1984 – 31.08.1985 r./
Źródło: dokumentacja sprawozdawcza Wielkopolskiego Oddziału TNOiK w Poznaniu.


Działalność działaczy i pracowników Biura została doceniona, czego dowodem było przyznanie najbardziej ofiarnym członkom szeregu wyróżnień w postaci dyplomów, odznak honorowych TNOiK, odznak regionalnych oraz odznaczeń państwowych.
Już w grudniu 1979 roku jeden z propagatorów ruchu TNOiK–owskiego na ziemi leszczyńskiej kol Zdzisław Glapiak otrzymuje Dyplom w przypadające 30-lecie działania TNOiK w Poznaniu.


Listę odznaczonych aktywistów Delegatury Wojewódzkiej TNOiK w Lesznie podano
w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.
Przemiany społeczno-polityczne w kraju w 1989 roku, trudności lokalowe i finansowe oraz małe zainteresowanie działalnością Delegatury władz lokalnych wpłynęły na spowolnienie działalności Delegatury  i całkowitą likwidację na terenie Leszna.
Roczna choroba Kierownika Delegatury wpłynęła również na osłabienie kondycji działalności TNOiK-owskiej.
Datę 17 października 1990 roku przyjmuje się jako datę przyłączenia poszczególnych członków Delegatury do Wielkopolskiego Oddziału TNOiK w Poznaniu i rozwiązanie Delegatury w Lesznie.
Zaznaczyć należy, że poszczególni członkowie Delegatury TNOiK w Lesznie pełnili już zaszczytne funkcje z Zarządzie Wielkopolskiego Oddział, co wskazane jest w niniejszym opracowaniu.  Załącznik nr 1
Odznaczenia Państwowe i Odznaki Honorowe przyznane członkom Delegatury Wojewódzkiej TNOiK w Lesznie w latach 1976 – 1989.

SREBRNY  KRZYŻ  ZASŁUGI
1.     mgr Edmund Skorupka

ZŁOTA  ODZNAKA  HONOROWA  TNOiK
1.     dr Stanisław Nowak
2.     mgr Andrzej Potok
3.     mgr Edmund Skorupka
4.     dr inż. Feliks Zielnik

SREBRNA  ODZNAKA  HONOROWA  TNOiK
1.     mgr inż. Czesław Dudziak
2.     Zdzisław Glapiak
3.     mgr Miron Hynek
4.     mgr Jerzy Jankowski
5.     Zbigniew Kołomocki
6.     doc. dr hab. inż. Tadeusz Krempa
7.     mgr Edward Krzewiński
8.     inż. Wiktor Kurasiak
9.     mgr Maria Ławniczak
10.  mgr Maciej Łopatka
11.  inż. Władysław Ługowski
12.  mgr Leonard Mielcarek
13.  Eugeniusz Niciejewski
14.  dr Krystyna Nowak
15.  dr Stanisław Nowak
16.  mgr Andrzej Potok
17.  Barbara Roszczak
18.  mgr Edmund Skorupka
19.  mgr Wiktor Walorek
20.  Jan Zapłata
21.  dr inż. Feliks Zielnik

ODZNAKA  HONOROWA 
„ZA  ZASŁUGI DLA  WOJEWÓDZTWA LESZCZYŃSKIEGO”
1.     dr Stanisław Nowak
2.     mgr Edmund Skorupka
3.     mgr Stanisław Plenzler

MEDAL  OKOLICZNOŚCIOWY 
IM.  KAROLA  ADAMIECKIEGO
1.     doc. dr hab. inż. Tadeusz Krempa
2.     dr Stanisław Nowak
3.     mgr Andrzej Potok
4.     mgr Edmund Skorupka
5.     dr inż. Feliks Zielnik
Załącznik nr 2
WYKAZ  CZŁONKÓW  DELEGATURY  WOJEWÓDZKIEJ  TNOiK  W  LESZNIE WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  WŁADZ  WIELKOPOLSKIEGO  ODDZIAŁU TNOiK   W  POZNANIU  W  LATACH  1976 – 1989.


1974 – 1977
1. dr inż. Feliks Zielnik                               – członek Zarządu


1977 – 1981
1. dr inż. Feliks Zielnik                               – wiceprezes ds. organizacji i rozwoju
2. mgr inż. Czesław Nowak                        – członek Zarządu


1981 – 1985
1. mgr Edmund Skorupka                           – członek Prezydium
2. doc. dr hab. inż. Tadeusz Krempa          – członek Zarządu
3. dr inż. Feliks Zielnik                               – członek Zarządu


1985 – 1989
1. dr Stanisław Nowak                                – członek Prezydium
2. doc. dr hab. inż. Tadeusz Krempa          – członek Zarządu
3. mgr Marian Kasprzak                             – Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego